Ordforklaring

En bolig med A-ordning er i god og forsvarlig stand ved indflytning. Vægge og lofter fremstår som ny istandsatte. Lejer står selv for den indvendige vedligeholdelse i boperioden.

Vi kan afvise en ansøger, hvis der er flere end to personer pr. beboelsesrum. Vi kan også afvise en ansøger, hvis personen har et uafklaret økonomisk mellemværende fra en tidligere lejebolig. Det er desuden muligt at ophæve en lejekontrakt, hvis lejer har fået bolig på baggrund af bevidst forkerte oplysninger.

 

Anciennitet er udtryk for hvor længe du har stået på ventelisten. Jo mere anciennitet desto bedre placering på ventelisten. Tiden arbejder for dig.
Du skal betale gebyret hvert år for at bevare din anciennitet. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr til tiden, bliver du slettet af ventelisten og du mister din optjente anciennitet. Konsekvensen er, at du starter helt forfra på ventelisten, når du igen vil søge bolig i BoiAalborg. 

En bolig med B-ordning er ikke ny istandsat. Med boligen følger en vedligeholdelseskonto, hvor du sparer op til den indvendige vedligeholdelse over huslejen. Du kan først få penge fra kontoen når al administration og økonomi er i orden i forbindelse med indflytningen. Når boligen opsiges kan kontoen ikke længere bruges.

BoiAalborg har besluttet at tilbyde boliggaranti til lejere, der fraflytter deres lejligheder.

Boliggarantien skal oprettes i forbindelse med fraflytning, dvs. inden for opsigelsesperioden. Der kan kun oprettes én garanti pr. fraflytning.

Fortrydes en fraflytning inden for en treårig periode, er det muligt at benytte sig af en boliggaranti. Dette vil betyde, at indehaveren af boliggarantien ikke skal stå længe på venteliste, hvis der er et ønske om at flytte tilbage til en af boligorganisationens boliger.

Boliggarantien giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en bolig inden for en periode på 3 år fra fraflytningstidspunktet, dog må indehaveren ikke have gæld til boligorganisationen.

Hvis boligorganisationen ikke inden for rimelig tid kan tilbyde en bolig i samme afdeling, som indehaveren af boliggarantien fraflyttede, kan boligorganisationen tilbyde indehaveren en anden bolig i boligorganisationen i henhold til ”Bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v.” §6. Vi tilbyder en tilsvarende den, der fraflyttes.

Der er et gebyr for udstedelse af boliggarantien på kr. 1000,-. Beløbet inkluderer 3 års ventelistegebyr.

Hvis der ved garantiperiodens udløb ikke er gjort brug af garantien, vil opskrivningen blive overført til den almindelige venteliste, med de 3 års anciennitet garantiperioden har givet. Herefter betales et ventelistegebyr hvert år på kr. 200,-.

Boliggarantien er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Du er bolighavende i BoiAalborg, når du opfylder alle nedenstående kriterier:

 • Du har personligt fået boligen, du bor i, via dit brugernummer i BoiAalborg, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse.
 • Du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne i BoiAalborg.
 • Boligen, du bor i, er uopsagt.

Boligstøtten er fordelt på to kategorier:

 • boligydelse til husstande, som får social pension
 • boligsikring til øvrige husstande

Hvor meget du kan få, afhænger af:

 • hvor stor boligen er
 • huslejens størrelse
 • husstandens størrelse og antal børn
 • indkomst og formue

Mere information hos Udbetaling Danmark eller på borger.dk hvor du kan søge om boligstøtte.

Når du er skrevet op på BoiAalborg får du et brugernummer. Det skal du anvende sammen med dit kodeord til at logge ind med, når du vil søge bolig her på siden eller ændre dine oplysninger.

Brugernummeret og din opskrivning er personlig, det er derfor ikke muligt at få flere navne på.

Uddrag fra bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. – omkring opskrivning og overdragelse af denne:
Kapitel 6, Øvrige rettigheder.

§ 29. Der kan ikke tillægges boligsøgende til almene familieboliger videregående fortrinsrettigheder end anført i § 1, stk. 6 og 7, og §§ 2-10.

§ 30. Overgår brugsretten til en almen bolig varigt til en anden person efter almenlejeloven, kan ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten overdrages til den, der overtager boligen. Dette gælder dog ikke ved bytning.

§ 31. Ved en boligsøgendes død overgår ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten til den afdødes efterladte ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillet person.

Stk. 2. Flytter en boligsøgende på grund af alder eller sygdom til et plejehjem, en almen ældrebolig eller lignende, kan pladsen på ventelisten eller på oprykningsventelisten overdrages til den boligsøgendes ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillet person.

§ 32. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 30 og § 31, kan overdragelse af ventelistepladser i almene boligorganisationer ikke finde sted.

Når du modtager et boligtilbud pr. mail, har du flere svarmuligheder:

 • Log dig ind på boiaalborg.dk og svar ja eller nej til boligen

 • Besvar den mail du modtager boligtilbudet på

 • Ring til:

  • Alabu Bolig, tlf. 96 33 13 31

  • Boligselskabet P.M., tlf. 98 82 12 34

  • Boligselskabet Nordjylland, tlf. 98 92 63 33

  • Plus Bolig, tlf. 96 31 41 51

  • Sundby-Hvorup Boligselskab, tlf. 98 17 30 66

  • Vivabolig, tlf. 96 30 94 60

Det er dit eget ansvar, at vi har den korrekte mailadresse.

Loven kræver, at en almen boligafdeling har en gyldig energimærkning. Energimærket kan give både ejer og lejer et hurtigt overblik over, hvilke energimæssige forbedringer der er rentable at gennemføre, og hvor økonomisk boligen er at bo i. Da energimærket er standardiseret, giver det en god mulighed for at sammenligne og lave en ensartet vurdering af de enkelte afdelinger.

Flytteprocenten viser, hvor mange flytninger der gennemsnitlig er pr. år i den afdeling og på den type bolig du søger.

Ved fraflytning bliver din bolig synet af én af boligorganisationen udpeget person. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvoraf det fremgår hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke, der er misligeholdelse eller betales af afdelingen.

Frigørelsesdatoen er den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejemålet d.v.s. betaler husleje og diverse forbrug. Frigørelsesdatoen står på den bekræftelse du modtager, når du opsiger din bolig.

Det koster et årligt gebyr at stå på ventelisten - uanset om du står som aktiv eller i bero. Du bevarer og optjener anciennitet så længe du betaler gebyret.

Hvis du har registreret din e-mail adresse på din bruger i BoiAalborg, kan du klikke på ”glemt adgangskode”. Du kan også kontakte en af boligorganisationerne, som så kan fremsende dit brugernavn og adgangskode til dig.

Du kan søge specifikt på boliger, hvor det er tilladt at have husdyr. Der er forskellige regler fra afdeling til afdeling. Få mere information under den enkelte afdeling.

Rettidig betaling af husleje sker senest på forfaldsdagen. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Du kan betale på posthuset, i banken, via netbank, eller tilmelde huslejebetalingen til betalingsservice.

Når du flytter ind i en bolig laver vi et indflyttersyn. Her vurderer én af boligorganisationen udpeget person lejlighedens tilstand og laver en indflytterrapport. Hvis der er mangler, fejl eller skade i boligen som er til væsentlig gene, sørger ejendomsfunktionæren for, at det bliver lavet hurtigst muligt. 

Du skal betale et indskud, når du flytter ind i en almen bolig. Du har mulighed for at søge kommunen om lån til beboerindskud, når forskellige krav er opfyldt. Hos kommunens borgerservice kan du få mere at vide om kommunelån.

Lejekontrakten skal du underskrive i den boligorganisation, du flytter ind hos.

Hvis du ikke kan logge ind, kan det være fordi, du glemmer at skrive alle bogstaverne i det kodeord, du fik fra start med STORE typer.

Ved indflyttersynet udfærdiges en indflytterrapport og du får udleveret / tilsendt en mangelliste – som skal afleveres senest 14 dage efter indflytning. Herefter sørger boligorganisationen for, at manglerne bliver udbedret hurtigst muligt. Der kan være tale om fejl som ikke udbedres, men noteres så du ikke hæfter for dette ved fraflytning. Fejl- og manglelisten skal sikre, at du ikke skal betale for eventuelle oprindelige mangler, fejl og skader.

Der er tale om misligholdelse, når boligen er skadet eller forringet på grund af:

 • Forkert vedligeholdelse hvis du ikke har malet korrekt - fx hvis der er malet ud på karme eller hvis malingen ikke dækker.
 • Manglende vedligeholdelse – fx hvis lakken er slidt af gulvene og der ikke er genlakeret.
 • Forkert brug hvis dørkarme fx er gnavet i stykker af en hund.
 • Uforsvarlig adfærd, hvis der fx er sket uheld eller hærværk i boligen.

Din opskrivning er personlig, det er derfor ikke muligt at få flere navne på.

Uddrag fra bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. – omkring opskrivning og overdragelse af denne:
Kapitel 6, Øvrige rettigheder.

§ 29. Der kan ikke tillægges boligsøgende til almene familieboliger videregående fortrinsrettigheder end anført i § 1, stk. 6 og 7, og §§ 2-10.

§ 30. Overgår brugsretten til en almen bolig varigt til en anden person efter almenlejeloven, kan ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten overdrages til den, der overtager boligen. Dette gælder dog ikke ved bytning.

§ 31. Ved en boligsøgendes død overgår ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten til den afdødes efterladte ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillet person.

Stk. 2. Flytter en boligsøgende på grund af alder eller sygdom til et plejehjem, en almen ældrebolig eller lignende, kan pladsen på ventelisten eller på oprykningsventelisten overdrages til den boligsøgendes ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillet person.

§ 32. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 30 og § 31, kan overdragelse af ventelistepladser i almene boligorganisationer ikke finde sted.

Du kan ændre din adgangskode til noget, der er lettere at huske. Det gør du under Personlige oplysninger, når du er logget ind på Din Side. Husk:

 • Adgangskoden skal være mellem 8 og 10 tegn
 • Der skelnes mellem store og små bogstaver
 • Du må ikke bruge følgende specialtegn: ’- < > =

Acceptér cookies

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser